Tổ chức kiểm định chỉ cần ít nhất 01 nhân viên kỹ thật cho mỗi lĩnh vực hoạt động
Người đăng tin: Trần Văn Hải Ngày đăng tin: 19/02/2019 Lượt xem: 46

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. Trong đó, tại Điều 2 của Nghị định 154 nói trên đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Trước đó, theo Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phải có ít nhất 02 nhân viên kỹ thuật cho mỗi lĩnh vực hoạt động. Các nhân viên kỹ thuật này phải đáp ứng các yêu cầu:  Là viên chức hoặc lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên; Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương trở lên và đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng với lĩnh vực hoạt động và theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thì hiện nay, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP chỉ quy định chỉ cần có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật phù hợp với mỗi lĩnh vực hoạt động. Các nhân viên kỹ thuật này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên; và đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng với lĩnh vực hoạt động và theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

So với quy định cũ, quy định mới đã tạo điều kiện cho các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn mới dễ dàng gia nhập thị trường. Tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức cung cấp các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo có hàm lượng kỹ thuật thấp đơn giản như cân đồng hồ lò xo v.v..

Bên cạnh đó Nghị định số 154/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung nhiều các yêu cầu khác về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ và chỉ định kiểm định.

Ngoài ra Nghị định số số 154/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về điều kiện kinh doanh quy định tại một số Nghị định khác như:

- Sửa đổi khoản 2 Điều 42 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ).

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

Đặc biệt Nghị định 154 này đã bãi bỏ Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Nghị định 154/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành./.

Toàn văn 154/2018/NĐ-CP

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập