Bộ Khoa học và Công nghệ: Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia
Người đăng tin: Trần Văn Hải Ngày đăng tin: 19/02/2019 Lượt xem: 144

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về đo lường 

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án bao gồm các hoạt động như: tuyên truyền,phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung của Đề án cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó Bộ Khoa học và Công nghệ cũng giao nhiệm vụ cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án theo phân công.

Ngoài ra, hàng năm cũng dự kiến tổ chức Diễn đàn đo lường Việt Nam và tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc. Đồng thời sẽ truyền thông các thông tin về hoạt động đo lường trên báo, đài, vô tuyến, tạp chí.. và trên mạng xã hội

Song song với hoạt động truyền thông, Tổng cục cũng sẽ chịu trách nhiệm chủ trì để sửa đổi, bổ sung chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt dự kiến trong năm 2019 sẽ xây dựng, ban hành bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường.

Theo Quyết định số 82/QĐ-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, Bộ cũng đã giao Tổng cục chủ trì xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường cấp quốc gia và các ngành lĩnh vực. Cũng như sẽ phát triển mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về khoa học và công nghệ đo lường và bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường. Ngoài ra, Bộ cũng đề ra nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo.

           

Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ tiêu thương về lượng của hàng đóng gói sẵn

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường, Quyết định 82/QĐ-BKHCN đề ra các nhiệm vụ để triển khai thực hiện như tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá việc áp dụng bộ tiêu chí quốc giá đánh giá các lĩnh vực đo lường, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp về công tác quản lý đo lường v.v..

Đồng thời cũng sẽ triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai nghiên cứu, ứng dụng đo lường tiên tiến thông qua việc tham gia một số chương trình khoa học và công nghệ của bộ, quốc gia. Đặc biệt sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của nhà nước, Hội chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

Cũng theo Quyết định số 82/QĐ-BKHCN, sắp tới Bộ cũng sẽ giao Tổng cục phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có liên quan để tăng cường hợp tác quốc tế. Theo đó sẽ tổ chức khóa đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia có ngành đo lường phát triển và thuê các chuyên gia nước ngoài có chuyên môn về đo lường v.v..

Được biết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định Quyết định số 82/QĐ-BKHCN được lấy từ ngân sách nhà nước hằng năm cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực Đề án./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập