Thông báo xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2019
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 17/01/2019 Lượt xem: 79

Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Quy chế), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ để xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố trong năm 2019. Chi tiết xin xem Thông báo số 07/TB-SKHCN ngày 15/01/2019 đính kèm.

1. Hồ sơ xét khen thưởng

- Văn bản đề nghị xét khen thưởng của tổ chức, cá nhân: 01 bản.

- Báo cáo thành tích của tổ chức, cá nhân đề nghị xét khen thưởng (theo mẫu quy định tại Quyết định số 7906/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND thành phố - mẫu đính kèm): 01bản

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế: 01 bản.

- Hồ sơ đặc thù theo từng đối tượng quy định tại Điều 9 Quy chế: 01 bản.

*Ghi chú: Đối với các trường, viện, các tổ chức KH&CN đề nghị tổng hợp các bài báo ISI của đơn vị đề nghị xét khen thưởng theo mẫu đính kèm.

2. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng trước ngày 01/7/2019.

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng xin xem file đính kèm.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0236.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập