Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 14/01/2019 Lượt xem: 89

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2019 (chi tiết xin xem Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 11/01/2019 đính kèm).

Nội dung đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện theo các biểu mẫu sau:

+ Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (theo mẫu 01 đính kèm): 01 bản.

+ Phiếu đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (theo mẫu 02 đính kèm): 01 bản.

Nội dung đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện theo các biểu mẫu sau:

+ Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (theo mẫu CS01 đính kèm): 01 bản.

+ Phiếu đề xuất thực hiện mô hình (theo mẫu CS02 đính kèm): 01 bản.

Các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ http://www.dost.danang.gov.vn - Phần Hướng dẫn hoạt động KH&CN/Đăng ký đề tài khoa học.

- Thời gian nhận đề xuất, đặt hàng: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận các đề xuất, đặt hàng thường xuyên, liên tục trong năm. Đối với các đề xuất, đặt hàng đợt 1 năm 2019, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 28/02/2019 để tổng hợp, xin ý kiến các Hội đồng khoa học chuyên ngành.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0236.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập