HĐND thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 25/12/2018 Lượt xem: 23

Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét, thông qua đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND

Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét, thông qua đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND được HĐND thành phố Nẵng khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua vào ngày 11/8/2016. Qua gần ba năm triển khai thực hiện, chính sách đã có tác động tích cực thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp, có thể coi là sự đột phát trong đổi mới tư duy về hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố. Tính đến tháng 11/2018,  Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện hỗ trợ cho 05 doanh nghiệp với tổng kinh phí 1.115 triệu đồng (trong đó hỗ trợ cho đổi mới công nghệ và thiết bị công nghệ là 1.095 triệu đồng).

(Ảnh: Ông Phạm Tiên Phong - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ phổ biến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp)

Tuy nhiên, sự thay đổi trong chính sách của Trung ương (Luật chuyển giao công nghệ 2017, Nghị định 76/2018/NĐ-CP  được ban hành) và tình hình thực tiễn của địa phương đã đặt ra yêu cầu phải sửa đổi Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND tập trung sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau: 

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 với nội dung bổ sung đối tượng thụ hưởng là các các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Sửa đổi Điểm d, Điểm đ, Khoản 2, Điều 1 theo hướng bổ sung nội dung về ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ và hoạt động đào tạo. Các nội dung này được đề cập trong Nghị định 76/2018/NĐ-CP.

- Sửa đổi Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 1 về hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ:

+ Giữ nguyên các mức hỗ trợ được quy định trong Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND, bổ sung thêm các điều kiện ưu đãi, khuyến khích đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

+ Bổ sung nội dung để làm rõ việc hỗ trợ giải mã công nghệ. Hoạt động giải mã công nghệ bao gồm nghiên cứu giải mã, thuê chuyên gia cùng nghiên cứu, mua máy móc thiết bị (có thể là thiết bị cũ) phục vụ cho nghiên cứu. Việc hỗ trợ chỉ giành cho nội dung nghiên cứu bao gồm chi phí cho nghiên cứu và thuê chuyên gia cùng nghiên cứu, không hỗ trợ cho việc mua máy móc thiết bị.

- Bổ sung Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Khoản 3 Điều 1 bổ sung điều khoản ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ theo hướng:

+ Tăng mức hỗ trợ tối đa đối cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi thực hiện đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, mua mới thiết bị công nghệ (cao hơn 5% so với các doanh nghiệp khác).

+ Tăng số dự án mua mới thiết bị công nghệ doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ (03 dự án, các doanh nghiệp khác được hỗ trợ tối đa 02 dự án).

Các sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết mới sẽ tạo môi trường thuận lợi để phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhóm khởi nghiệp, các vườn ươm, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố, góp phần vào sự phát triển khoa học và công nghệ chung của thành phố./.

(Anh Thư)

 

 

 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập