Họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Lối sống Đà Nẵng"
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 20/12/2018 Lượt xem: 27

Vào ngày 14/12/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Lối sống Đà Nẵng". Đề tài do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chủ trì và CN. Bùi Xuân làm chủ nhiệm. Hội đồng khoa học gồm 7 thành viên do ThS. Bùi Văn Tiếng làm Chủ tịch Hội đồng và 02 Ủy viên phản biện là PGS.TS. Trương Minh Dục và TS. Huỳnh Văn Hoa.

 

Hình ảnh: Phiên họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài vào ngày 14/12/2018.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đạt được, Hội đồng đã xem xét, thảo luận và thống nhất đánh giá các kết quả đạt được của đề tài như: kết quả nghiên cứu đã trình bày được cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, làm rõ các khái niệm, sự tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan đến sự hình thành, phát triển của lối sống; đánh giá về quá trình hình thành và phát triển lối sống Đà Nẵng qua quá trình lịch sử, thực trạng lối sống Đà Nẵng, từ đó rút ra các đặc trưng và phân tích những biến đổi tích cực, tiêu cực và đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng lối sống Đà Nẵng văn minh hiện đại. Đây là cơ sở để Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu ban hành các chủ trương và những quy định cụ thể để xây dựng lối sống Đà Nẵng. Đây là đề tài có ý nghĩa khoa học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố Đà Nẵng. Các sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, có thể phục vụ trực tiếp cho Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao để tham mưu các giải pháp xây dựng lối sống Đà Nẵng trong thời gian tới. Với các kết quả đạt được như trên Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu đặt ra.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng có các ý kiến trao đổi, góp ý đối với Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu để Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh trước khi công bố kết quả nghiên cứu./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập