Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Võ Đức Anh Ngày đăng tin: 11/12/2018 Lượt xem: 30

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến;

Căn cứ Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kế hoạch đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) năm 2018, cụ thể như sau:

  1. Mục đích

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị trong năm 2018; Phát hiện và hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng và công chức, viên chức từng cơ quan, đơn vị trong hoạt động sáng kiến.

  1. Nội dung

Thẩm định nội dung tự đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017.

  1. Phương pháp đánh giá

          Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2018 theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 (Mẫu kèm theo).

Kết quả đánh giá phải được đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký tên, đóng dấu có kèm theo các tài liệu, văn bản chứng minh kết quả đánh giá gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 18 tháng 12 năm 2018.

          Sau khi nhận được báo cáo kết quả đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ bố trí lịch làm việc cụ thể với đại diện của các cơ quan, đơn vị để thống nhất kết quả đánh giá (Lịch làm việc theo Phụ lục đính kèm).

          Các thông tin liên hệ:

          Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ,

          Tầng 22, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

          Điện thoại: 0236.3887429    Email: qlng-skhcn@danang.gov.vn.

          www.dost.danang.gov.vn (mục Thông báo).

          Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập