NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỪ TÍNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM KIM LOẠI NẶNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - MẠ ĐÀ NẴNG”
Người đăng tin: Nguyễn Thị Hoài Thu Ngày đăng tin: 01/12/2018 Lượt xem: 21

Trong tháng 11/2018 vừa quan, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp từ tính xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng cho Công ty cổ phần Cơ khí - Mạ Đà Nẵng” do Công ty TNHH Môi trường xanh SUSTECH chủ trì thực hiện, TS. Lê Thị Xuân Thùy làm chủ nhiệm đề tài.

Sau 12 tháng triển khai thực hiện (từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2018), đề tài đã đạt được kết quả, mục tiêu đề ra:

- Thiết kế mô hình xử lý kim loại nặng bằng vật liệu từ tính PGM (Poly Gamma Glutamic Acid Coated Magnetite Particle) được vận hành và áp dụng tại Công ty cổ phần Cơ khí - Mạ Đà Nẵng. Hàm lượng các kim loại nặng có trong nước thải sản xuất của Nhà máy Cơ khí - Mạ Đà Nẵng sau khi qua hệ thống xử lý này đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT - cột B.

- Vật liệu từ tính PGM đã hấp phụ các kim loại nặng trong nước thải được thu hồi bằng phương pháp từ tính để giải hấp, tái sử dụng hoặc thu gom xử lý đúng quy định.      

Đề xuất dây chuyền xử lý nước thải cho Nhà máy Cơ khí - Mạ Đà Nẵng.   

Đề tài được xếp loại “Đạt” và được Sở Khoa học và Công nghệ công nhận kết quả nghiên cứu./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập