Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 27/11/2018 Lượt xem: 15

 

Thực hiện các Quyết định số 6898/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 và Quyết định số 5400/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự toán Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các hồ sơ thủ tục đấu thầu mua sắm liên quan.

Đây là hoạt động mua sắm từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được UBND thành phố bố trí hằng năm cho Sở Khoa học và Công nghệ. Mục đích của việc mua sắm là nhằm bổ sung các trang thiết bị, máy móc để đảm bảo điều kiện làm việc cần thiết và nâng cao hoạt động chuyên môn của các đơn vị trực thuộc sở.

(Nguồn: internet)

Theo Quyết định được UBND thành phố phê duyệt, gói thầu sẽ được chia thành 3 phần riêng biệt để tất cả các nhà thầu đều có cơ hội tham gia:

- Gói thầu số 01: Thiết bị văn phòng phổ biến và phục vụ hoạt động chung.

- Gói thầu số 02: Thiết bị chuyên dùng hệ thống phân tích kim loại nặng.

- Gói thầu số 03: Thiết bị chuyên dùng khoa học và công nghệ khác.

Đồng thời, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và chủ trương của UBND thành phố về việc nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng nhà thầu qua mạng theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các hồ sơ để thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng đối với gói thầu mua sắm lần này. Các thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông báo mời thầu đã được Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải thành công trên website của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn. Theo đó, Hồ sơ mời thầu sẽ được tải miễn phí.

Các thông tin cơ bản của gói thầu:

1. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018.

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2018 đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

3. Cơ quan tổ chức thực hiện mua sắm: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

5.  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2018.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các nhà thầu được biết và tham dự ./.

(Thị Trang)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập