Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 19/11/2018 Lượt xem: 195

Nhận thức rõ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là gắn liền với việc xây dựng hệ thống chính trị của cơ quan, cũng như thực hiện có hiệu quả nhất những nhiệm vụ của cấp trên giao, năm 2018 Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt thực hiện QCDC ở cơ sở; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các đoàn thể nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, lao động, đảm bảo cho  công chức, viên chức, lao động được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến xây dựng để cơ quan luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Xem chi tiết kết quả thực hiện tại Báo Cáo số 155/BC-SKHCN./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập