Triển khai các quy định của HĐND và UBND thành phố liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 17/10/2018 Lượt xem: 26

Triển khai các quy định của HĐND và UBND thành phố liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công

Triển khai các quy định của HĐND và UBND thành phố liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công

Vừa qua HĐND thành phố và UBND thành phố đã ban hành các văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, cụ thể:

- Nghị quyết số 150/2018/NQQ-HĐND ngày 12/7/2018 quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018

- Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018, UBND thành phố Đà Nẵng quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2018.

 Theo đó, nội dung phân cấp thẩm quyền của thành phố được quy định như sau:

- Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản; Chủ tịch UBND thành phố ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng).

- Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá trị dưới 500 triệu/01 đơn vị tài sản:

(i) Chủ tịch UBND thành phố ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), các ban quản lý dự án và các Quỹ tài chính trực thuộc UBND thành phố;

(ii) Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố, các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động và Chủ tịch UBND các quận,huyện ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại cơ quan, đơn vị mìnhvà tất cả các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

Theo phân cấp thẩm quyền, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-SKHCN ngày 08/10/2018  về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ .

Chi tiết các văn bản đính kèm:    Nghị quyết số 150/2018/NQQ-HĐND

                                                    Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND 

                                                    Quyết định số 246/QĐ-SKHCN 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập