Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 (Đợt 3)
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 05/11/2018 Lượt xem: 95

Căn cứ Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 (Đợt 3), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018 (xem Thông báo số 75/TB-SKHCN và danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Phụ lục đính kèm).

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (nếu có).

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (Mẫu 01).

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì (Mẫu 02).

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia chính (Mẫu 03).

- Văn bản xác nhận tham gia của các tổ chức phối hợp nếu có (Mẫu 04).

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu (Mẫu 05).

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của các cơ quan có liên quan.

- Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước (nếu có).

- Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện đề tài (trong trường hợp thuyết minh đề tài có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).

Các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn có thể tham khảo Hướng dẫn số 03/HD-SKHCN ngày 09/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước.

Lưu ý: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h30 thứ Hai ngày 05/11/2018.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập