Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 12/10/2018 Lượt xem: 34

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Một số điểm mới của Quyết định:

- Đối với các dự án xây mới, nâng cấp, cải tạo hoặc mua sắm trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, cơ sở hoạt động sự nghiệp: phải có ý kiến của Sở Tài chính về tiêu chuẩn, định mức (theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 12, Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ) trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Đối với dự án sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước, nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên thì không phải thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Quyết định quy định cụ thể thời gian thực hiện các thủ tục hành chính hồ sơ xây dựng cơ bản.

- Đối với các gói thầu giá trị từ 45 tỷ đồng trở lên phải thực hiện lựa chọn nhà thầu kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán vốn trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Quyết định 15/2016/QĐ-UBND là 120 tỷ đồng).

- Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án: Quyết định lần này không phân quyền quyết định đầu tư dự án cho các sở không phải là cơ quan chuyên môn về xây dựng. (Theo Quyết định 15/2016/QĐ-UBND thì các sở không phải là cơ quan chuyên môn về xây dựng được quyền quyết định đầu tư đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng do mình hoặc đơn vị trực thuộc mình quản lý).

Điều khoản chuyển tiếp quy định: Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã được phê duyệt dự án trước ngày Quy định này có hiệu lực thì không phải thực hiện phê duyệt lại. Các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc chưa được phê duyệt dự án thì thực hiện theo Quy định tại Quyết định này.

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND có hiệu lực và thay thế chương III Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bãi bỏ Công văn số 6162/UBND-QLĐTư ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông.

Chương II của Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ đang được Sở Tài chính dự thảo, lấy ý kiến và tổng hợp để tiếp tục sửa đổi theo sự phân công của UBND thành phố.

(Xem và tải Quyết định tại đây)

(Thị Trang)  

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập