Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 12/09/2018 Lượt xem: 63

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021 theo hướng dẫn của Sở Tài chính

Thực hiện hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 2137/STC-QLNS ngày 25 tháng 6 năm 2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Báo cáo số 99/BC-SKHCN ngày 07 tháng 07 năm 2018 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021 gửi Sở Tài chính. Nội dung báo cáo tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 và tình hình thực hiện các chương trình, dự án khác do Sở KH&CN chủ trì.

2. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2019-2021.

Chi tiết nội dung Báo cáo theo phụ lục đính kèm.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập