Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 12/09/2018 Lượt xem: 77

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1909/SKHĐT-TH ngày 05 ngày 7 tháng 2018 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Đầu tư công năm 2019 và đánh giá giữa kỳ giai đoạn giai đoạn 2016-2020, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Báo cáo số 114/BC-SKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2018 về đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2018 và phương hướng thực hiện đến năm 2020 theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

2. Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước về KH&CN 6 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2018, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019 của Sở.

3. Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 của Sở KH&CN.

Nội dung chi tiết của Báo cáo theo phụ lục đính kèm

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập