Phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng”
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 28/08/2018 Lượt xem: 79

Ngày 08 tháng 6 năm 2018, Sở Tài chính đã có Quyết định số 328/QĐ-STC phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng” với giá trị được quyết toán là 8.745.241.000 đồng.

Dự án được UBND thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư 13.768.000.000 đồng. Trong đó, ngân sách thành phố là 8.818.000.000 đồng và vốn xã hội hóa là 4.950.000.000 đồng. Mục tiêu đầu tư của Dự án là đầu tư mua sắm trang thiết bị và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng nhằm từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ của Trung tâm, tăng cường năng lực nghiên cứu, tư vấn, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Danh mục đầu tư mua sắm bao gồm các trang thiết bị phục vụ các lĩnh vực: Tư vấn, đánh giá và chuyển giao công nghệ về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo; Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phân tích thử nghiệm phục vụ đánh giá và thẩm định công nghệ.

(Ảnh: Trụ sở Trung tâm TKNL&TVCGCN)

Hiện nay, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ đang tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa của Dự án theo Quyết định số 7384/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và Quyết định số 7049/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập