Họp tập Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 24/08/2018 Lượt xem: 21

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII đã thống nhất thông qua 03 nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Thứ ba là Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Để tăng cường nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ về các Nghị quyết nói trên, ngày 23 tháng 8 năm 2018, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi triển khai quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII do báo cáo viên Thái Duy Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan hướng dẫn.

(Ảnh: Báo cáo viên Thái Duy Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan đang trình bày)

Ở đây chỉ tập trung vào việc phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW về  tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Từ thực tiễn tình hình trong và ngoài nước trong thời gian qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII  đã đưa quan điểm chỉ đạo và mục tiêu của Nghị quyết rất cụ thể. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hoà bình, hợp tác, hội nhập và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo; các mối đe doạ truyền thống, phi truyền thống và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức và xu hướng quốc tế hoá nguồn nhân lực vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với nước ta. Ở trong nước, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn hiện hữu, có mặt gay gắt hơn; tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những nhân tố dễ gây mất ổn định. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, phức tạp hơn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, sự bùng nổ của hệ thống thông tin truyền thông toàn cầu, chiến tranh mạng,... Thời gian tới cũng là giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hoà bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau.

Tình hình đó tác động mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Nghị quyết 26-NQ/TW xác định mục tiêu tổng quát là Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

(Ảnh: Toàn cảnh buổi học tập Nghị quyết của Sở KH&CN)

Nghị quyết này đưa ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 05 đột phá và 02 nhiệm vụ trọng tâm.

Tám nhóm nhiệm vụ giải pháp đó là:

Một là, Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên

Hai là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ

Ba là, Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

Bốn là, Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ

Năm là, Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền

Sáu là, Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ

Bảy là, Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ

Tám là, Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc

Để triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, cần tập trung vào hai trọng tâm và năm đột phá:

Hai trọng tâm là:

Thứ nhất, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung;

Thứ hai, Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Năm đột phá là:

(1) Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương;

(2) Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền;

(3) Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện;

(4) Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài;

(5) Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, các cấp các ngành phải nghiêm túc thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Hội nghị đã đề ra; Đặc biệt chú trọng vào hai trọng tâm và năm đột phá./.

(Thùy Dương)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập