Quy trình gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 27/07/2018 Lượt xem: 50

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Trong đó, Chương II quy định về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước:

Đối với việc Gửi văn bản điện tử quy định cụ thể tại Điều 8.

Văn bản điện tử sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ký ban hành, ký số theo quy định của pháp luật và gửi đến Bên nhận thông qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông với nhau.

Bên gửi có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, bảo đảm văn bản điện tử được gửi đến đúng Bên nhận. Trường hợp thu hồi văn bản điện tử, Bên gửi phải thông báo trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho Bên nhận biết để xử lý văn bản điện tử được thu hồi.

Đối với việc Nhận văn bản điện tử quy định cụ thể tại Điều 9.

Trước khi tiếp nhận, Bên nhận phải kiểm tra tính đầy đủ, toàn vẹn, tính xác thực của văn bản điện tử và tiến hành tiếp nhận trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Trường hợp không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận văn bản điện tử, Bên nhận phải kịp thời phản hồi thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành để Bên gửi biết, xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, Bên nhận xử lý và phản hồi trạng thái xử lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Trường hợp nhận được thông báo thu hồi văn bản điện tử, Bên nhận có trách nhiệm hủy bỏ văn bản điện tử được thu hồi đó trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đồng thời thông báo việc đã xử lý văn bản điện tử được thu hồi thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành để Bên gửi biết.

Theo đó, quy định trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương:

Thứ nhất là Xây dựng, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật khác liên quan;

Thứ hai là Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia; ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;

Thứ ba là Xây dựng, ban hành và cập nhật kịp thời mã định danh cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất quản lý và công khai sử dụng trên phạm vi toàn quốc;

Thứ tư là Tổ chức xây dựng, nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định tại Quyết định này, thống nhất kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại bộ, ngành, địa phương.

Trường hợp các bộ, ngành, địa phương đã có hệ thống quản lý văn bản và điều hành thống nhất, thực hiện kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thứ năm là Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử và phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện.

Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 9 năm 2018.

(Ảnh: Giao diện Trang chủ Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng)

Riêng đối với thành phố Đà Nẵng, trong những năm qua, việc xây dựng chính quyền điện tử rất được Lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo, trong đó có cả việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa UBND thành phố với các sở ban ngành và chính quyền cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện thông qua Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Đến nay, hầu hết các văn bản đến, đi trong hệ thống chính quyền của thành phố đều được thực hiện thông qua hệ thống này.

Xem chi tiết toàn văn Quyết định số 08/2018/QĐ-TTG tại đây./.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập