Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 11/07/2018 Lượt xem: 53

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường sự điều hành, chỉ đạo của chính quyền và các đoàn thể trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo tính kỷ cương trong hoạt động của cơ quan, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, lao động, tăng cường tính công khai, minh bạch và dân chủ trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm lợi ích của người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động.\

Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nên không có trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức trong 06 tháng đầu năm.

Xem chi tiết kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập