Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 02/07/2018 Lượt xem: 34

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 - 2020.

Thông tư này qui định việc xây dựng, phê duyệt danh mục dự án đặt hàng; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án; ký hợp đồng thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh dự án; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án và tổ chức các hoạt động chung thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của dự án;

- Có khả năng huy động kinh phí đối ứng thực hiện dự án;

- Không thuộc một trong các trường hợp: Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 01 năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/02/2018./.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập