Danh mục thông tin công khai của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 14/06/2018 Lượt xem: 12

Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin năm 2016 có hiệu lực ngày 1/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo các nội dung sau:

1. Danh mục thông tin công khai của Sở Khoa học và Công nghệ

TT

Loại thông tin

Hình thức công khai

Địa chỉ công khai

Thời điểm công khai

Thời gian công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

 

 

2

 

 

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở KH&CN

- Hệ thống thông tin chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng

- Trên trang thông tin điện tử

- Niêm yết tại Bộ phận một của

- https://egov.danang.gov.vn - https://dost.danang.gov.vn

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trung tâm hành chính thành phố, Số 24 Trần Phú, Đà Nẵng

Khi văn bản công bố có hiệu lực

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

3

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&CN

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

4

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở KH&CN tham mưu UBND thành phố, HĐND thành phố lấy ý kiến người dân.

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra dự thảo

Đến khi hết thời hạn lấy ý kiến góp ý theo quy định

5

Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở KH&CN.

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

6

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn do Sở KH&CN phụ trách

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

7

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

8

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, thư điện tử công vụ của Sở KH&CN và công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở; đơn vị làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; nội quy, quy chế do Sở KH&CN ban hành

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

9

Thông tin về tuyển dụng

Trên trang thông tin điện tử

- niêm yết tại trụ sở cơ quan

-https://dost.danang.gov.vn
-Tầng 22, TTHC thành phố và Trụ Sở các đơn vị thuộc Sở

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

10

Báo cáo công tác định kỳ; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông tin được tạo ra

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

11

Báo cáo tài chính năm; Thông tin sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật

Tầng 22, TTHC thành phố

 

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

12

Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

13

Thông tin về thuế, phí, lệ phí

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

14

Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cận thông tin

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày lập danh mục và tạo ra thông tin

 

15

Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

Trên trang thông tin điện tử

https://dost.danang.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày lập danh mục và tạo ra thông tin

 

2. Đầu mối tiếp nhận và cung cấp thông tin của Sở

Sở Khoa học và Công nghệ giao:

- Văn phòng Sở là đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin từ tổ chức, công dân.

- Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm là đầu mối cung cấp thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập