Nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Ngọc Oanh Ngày đăng tin: 13/06/2018 Lượt xem: 44

Dân vận, theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta là từ viết ngắn gọn của vận động nhân dân tham gia làm cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho”. Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Xác định được tầm quan trọng đó, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã ký kết các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với UBND thành phố, Khối các đơn vị lực lượng vũ trang và một số Đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể thành phố cũng đều có Chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành trên một số nội dung, lĩnh vực triển khai thực hiện công tác dân vận. Tuy nhiên, hiệu quả đem lại vẫn chưa được như mong muốn, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác dân vận trên địa bàn thành phố, nhất là trong tình hình hiện nay.

Tháng 7 năm 2017,  Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ký hợp đồng với Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do đồng chí Mai Thị Thu làm chủ nhiệm đề tài. Mục đích của đề tài là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận. Đồng thời, tìm ra những giải pháp để việc triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao hơn, nhằm triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch… của Trung ương và Thành ủy về các vấn đề liên quan đến công tác dân vận; tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Tháng 4/2018, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu đề tài do đồng chí Phạm Qúy làm Chủ tịch Hội đồng. Kết quả, Hội đồng tư vấn thống nhất nghiệm thu đề tài và xếp loại đạt.

Ảnh: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Đề tài đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng, triển khai tình hình thực hiện các chương trình phối hợp. Từ năm 2014 đến năm 2016 có 6 chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với các bộ, ban, ngành được Ban Dân vận Thành ủy triển khai thực hiện; Hiện nay có 21 chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận của Ban Dân vận các quận, huyện ủy; 241 lượt xây dựng các chương trình phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và các quận, huyện.

Từ thực trạng, đề tài đề xuất 05 giải pháp:

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận nói chung và các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận nói riêng: Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền, vận động. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã, phường, … đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Khảo sát, đánh giá thực lực, lựa chọn nhân lực tiêu biểu và hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín, lực lượng cốt cán ở cơ sở.

2. Xác định, lựa chọn nội dung phối hợp: Nghiên cứu, lựa chọn nội dung phối hợp mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, trong thời gian đến; những vấn đề bức xúc, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn để đưa vào chương trình phối hợp. Đồng thời, rà soát và nghiên cứu giảm bớt những chương trình phối hợp đã đạt được hoặc không khả thi, chồng chéo, kém hiệu quả.

3. Điều kiện đảm bảo thực hiện các chương trình phối hợp: Xây dựng chương trình, nội dung phối hợp phải phù hợp với tính chất, tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị phối hợp. Việc phối hợp phải thực hiện song phương, đa phương nhưng cần xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện cho mối chương trình phối hợp. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp  để tổ chức triển khai có hiệu quả. Các chương trình phối hợp cần được thống nhất thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Kinh phí phải đảm bảo để triển khai hiệu quả.

4. Tổ chức triển khai thực hiện: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ lãnh đạo, phòng chuyên môn. Quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của chương trình phối hợp. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa các chủ thể phối hợp trong quá trình triển khai. Chủ trọng công tác kiểm tra, giám sát. Cơ quan chủ trì phải theo dõi tình hình thực hiện, định kỳ tổ chức giao ban, sơ, tổng kết theo thời gian quy định đề ra trong chương trình phối hợp. Tập trung lựa chọn, xây dựng một số mô hình “Dân vận khéo” phù hợp, có mục tiêu, chỉ tiêu và sản phẩm cụ thể để phối hợp triển khai thực hiện.

 5. Đội ngũ cán bộ phụ trách tham mưu thực hiện các chương trình phối hợp: Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị phối hợp trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nội dung các chương trình phối hợp, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và đạt chất lượng. Đối với các bộ chuyên trách công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể, có sự vận động thường xuyên để đội ngũ cán bộ tích cực học tập nâng cao trình độ. Xây dựng người  cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu, uy tín trong nhân dân. Tăng cường công tác tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động của cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở.  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ thực hiện cần xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết vướng mắc tư tưởng. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng cốt cán tại cơ sở. Có chế độ khen thưởng thỏa đáng đói với các cá nhân, tập thể nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nội dung chương trình phối hợp mang lại hiệu quả cao.

Kết quả của đề tài là cơ sở, giải pháp để Ban Dân vận Thành ủy triển khai các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận có hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia thực hiện các chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của thành phố…

     (Nguồn: Mai Thị Thu,“Giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở, năm 2018)

                                                                                                                                                                                                  Ngọc Oanh

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập