Thông báo kiểm tra thẩm định thông tin phục vụ công tác đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Chi Thị Phương Đặng Ngày đăng tin: 14/03/2018 Lượt xem: 55

Thực hiện Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến và Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kế hoạch kiểm tra thẩm định thông tin phục vụ công tác đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng trong năm 2017; Phát hiện và hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng và công chức, viên chức từng cơ quan, đơn vị trong hoạt động sáng kiến.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH

Kiểm tra, thẩm định nội dung tự đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHÂN CÔNG KIỂM TRA

Bảng phân công thời gian, địa điểm đã gửi đến từng cơ quan, đơn vị.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ KIỂM TRA

1. Thành phần Tổ kiểm tra

Tổ kiểm tra gồm 03 thành viên có tên sau:

- Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Tổ trưởng;

- Ông Phạm Đình Quang, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

- Bà Đặng Thị Phương Chi, Chuyên viên phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên.

2. Nhiệm vụ của Tổ kiểm tra

a) Tổ chức kiểm tra, ghi nhận khách quan, chính xác thực trạng, kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

b) Lập biên bản kết quả kiểm tra và ý kiến của các cơ quan, đơn vị.

c) Tổng hợp và báo cáo UBND thành phố việc thực hiện các nội dung trên.

3. Thành phần của đơn vị được kiểm tra

- Đại diện lãnh đạo đơn vị được kiểm tra.

- Đại diện bộ phận chuyên môn phụ trách theo dõi công tác sáng kiến tại cơ quan, đơn vị.

- Đại diện các phòng chuyên môn có liên quan đến nội dung kiểm tra.

4. Trình tự thực hiện kiểm tra

a) Tổ kiểm tra giới thiệu vắn tắt về nội dung, thành phần, thời gian và phương pháp kiểm tra.

b) Tổ kiểm tra xem xét, tìm hiểu hồ sơ, tài liệu và đối chiếu với kết quả thực tiễn hoạt động sáng kiến của cơ quan, đơn vị; đồng thời hai bên cùng trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ hơn các nội dung cần thiết.

c) Tổ kiểm tra ghi lại kết quả kiểm tra; tóm tắt kết quả kiểm tra.

Nội dung và kết quả làm việc được ghi nhận bằng biên bản; thông qua các bên tham gia cuộc kiểm tra, có xác nhận của đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị được kiểm tra./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập