Đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017
Người đăng tin: Phạm Đình Quang Ngày đăng tin: 02/02/2018 Lượt xem: 58

Thực hiện Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến và Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng,

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành tự đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến tại cơ quan, đơn vị trong năm 2017 theo Bảng chấm điểm kèm theo và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 28 tháng 02 năm 2018 để tổng hợp.

Tải mẫu Bảng chẩm điểm tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập