Thông báo nộp hồ sơ xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố năm 2018
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 29/01/2018 Lượt xem: 42

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố năm 2018 theo Thông báo số 04/TB-SKHCN ngày 18/01/2018. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 va Điều 6 Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 cua UBND thành phố Đà Nẵng).

Hồ sơ xét khen thưởng gồm:

- Văn bản đề nghị xét khen thưởng của tổ chức, cá nhân: 3 bản.

- Báo cáo thành tích của tổ chức, cá nhân đề nghị xét khen thưởng (Mẫu 1, Mẫu 2): 3 bản.

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện: 3 bản.

- Hồ sơ đặc thù theo từng đối tượng: 3 bản.

Hồ sơ xét khen thưởng gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/6/2018.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập