Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 29/01/2018 Lượt xem: 137

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các tổ chức và cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố theo Thông báo số 05/TB-SKHCN ngày 18/01/2018. Mỗi cơ quan, đơn vị có thể đề xuất nhiều nhiệm vụ và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời trong phạmvi chức năng nhiệm vụ của mình các cơ quan, đơn vị có thể đặt hàng các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết để mời gọi các tổ chức, nhà khoa học thực hiện. Nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện theo các biểu mẫu sau:

+ Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố: Mẫu 01.

+ Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố: Mẫu 02.

Các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tại Website của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng http://www.dost.danang.gov.vn - Phần Hướng dẫn hoạt động KH&CN/ Đăng ký đề tài khoa học.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập