Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 09/01/2018 Lượt xem: 107

Ngày 01 tháng 07 năm 2018, Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT, Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (sau đây gọi là Danh mục) bao gồm các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước để bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân. Cụ thể gồm 04 loại tiêu chuẩn chính:

Thứ nhất, tiêu chuẩn về kết nối.

Thứ hai, tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu.

Thứ ba, tiêu chuẩn về truy cập thông tin.

Thứ tư, tiêu chuẩn về an toàn thông tin.


Danh mục này cũng được áp dụng để làm căn cứ trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đang hoạt động cần được rà soát và có phương án, lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Đồng thời, giao Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ rà soát, cập nhật Danh mục quy định tại Thông tư này.

Thông tư này thay thế Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Xem chi tiết toàn bộ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập