Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 11/12/2017 Lượt xem: 209

 Căn cứ nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 4180/KH-UBND ngày 09/6/2016 của UBND thành phố về việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”,

Năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, cán bộ, đảng viên và toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở tiếp tục tích cực thực hiện và đạt được các kết quả tốt trong nhiệm vụ "Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa", xây dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", song song với việc thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Xem Báo cáo số 185/BC-SKHCN ngày 08/12/2017 về thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập