Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017- Phần còn lại.
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 02/11/2017 Lượt xem: 37

THÔNG BÁO

Về việc trúng thầu, Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017- Phần còn lại.

 
   

          Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

          Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

          Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-STC ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Phần số 02 Thiết bị tin học thuộc gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017”;

          Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

          1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:

          - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Tiến. Địa chỉ 98 Hàm Nghi, Đà Nẵng.

          - Giá trúng thầu: 93.005.000 đồng (Chín mươi ba triệu, không trăm linh năm ngàn đồng).

          - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

          - Loại hợp đồng: Trọn gói.

          - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

          - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

          2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu

1

Công ty CP Xây lắp CHK

Giá dự thầu vượt giá dự toán được duyệt

2

Công ty Công nghệ thông tin và Viễn thông Vĩnh Tường

Giá dự thầu vượt giá dự toán được duyệt

        Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi. Trân trọng./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập