TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐÀ NẴNG
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 02/08/2021 Lượt xem: 583

I. THÔNG TIN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

1

 Ông Phạm Châu Huỳnh

Giám đốc

6516577

huynhpc@danang.gov.vn

2

 Ông Đặng Ngọc Minh

Phó Giám đốc

3991001

minhdn@danang.gov.vn


II. CHỨC NĂNG

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản để giao dịch theo quy định.

III. NHIỆM VỤ

1. Tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố về định hướng phát triển, xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp chế biến thực phẩm, y tế và môi trường.

2. Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ sinh học tiên tiến vào sản xuất. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghệ sinh học theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, phát triển nấm và hoa; sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm sinh học phục vụ các ngành công nghiệp.

3. Tiếp nhận, chuyển giao, dịch vụ, tư vấn và triển khai kỹ thuật hiện đại về công nghệ sinh học.

4. Quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng và nhân nhanh giống cây, con bằng công nghệ sinh học; cung cấp thông tin, giữ bí mật dữ liệu về công nghệ và đảm bảo an toàn sinh học theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

6. Quản lý sử dụng biên chế lao động, tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành cuả nhà nước.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập