TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐÀ NẴNG
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 13/02/2019 Lượt xem: 334

1. Thông tin Lãnh đạo

1

 Ông Phạm Văn Thọ

Giám đốc

3638770

thopv@danang.gov.vn

2

 Ông Nguyễn Duy Tân

Phó Giám đốc

3676356

tannd@danang.gov.vn


2. Vị trí và chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng, giúp Chi cục trưởng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Phục vụ công tác quản lý nhà nước của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: hỗ trợ việc thực hiện thanh tra, kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định.

b) Hỗ trợ các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, an toàn bức xạ trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; kiểm tra, hiệu chuẩn, kiểm chuẩn các thiết bị thuộc lĩnh vực y tế; kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

d) Thực hiện tư vấn, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

đ) Thực hiện dịch vụ về đào tạo, tuyên truyền, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, an toàn lao động cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập