TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 13/02/2019 Lượt xem: 415

1. Thông tin Lãnh đạo

1  Ông Huỳnh Sang Phó Giám đốc 3550889 sangh@danang.gov.vn


2. Vị trí và chức năng

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Mục I, Phần C, Phụ lục Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

b) Tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ, hoạt động chợ thiết bị và công nghệ; quản lý, vận hành Sàn giao dịch thiết bị và công nghệ phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố.

c) Quản lý hoạt động và xuất bản Tạp chí Khoa học và Phát triển theo quy định của Luật Báo chí; biên tập và xuất bản các ấn phẩm thông tin chuyên đề về khoa học và công nghệ; thông tin thống kê KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập