CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 13/02/2019 Lượt xem: 409

1. Thông tin Lãnh đạo

1

 Ông Nguyễn Bá Hòa

Chi cục trưởng

3638567

hoanb@danang.gov.vn

2

 Ông Đỗ Quế Lâm Hải

Phó Chi cục trưởng

3638778

haidql@danang.gov.vn

3

 Ông Trương Công Tuyến

Phó Chi cục trưởng

3638779

tuyentc@danang.gov.vn


2. Vị trí và chức năng

a) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Mục II, Phần A, Phụ lục Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập