PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
Người đăng tin: Quyên Thị Lê Trần Ngày đăng tin: 01/08/2017 Lượt xem: 106

1. Thông tin liên hệ

1

Phạm Đình Quang

Trưởng phòng

3889.761

quangpd@danang.gov.vn

2

Võ Đức Anh

P. Trưởng phòng

3889.761

anhvd@danang.gov.vn

3

Phạm Thị Phương Chi

Chuyên viên

3889.761

chidtp@danang.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

* Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, hoạt động sáng kiến, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Về sở hữu trí tuệ

- Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của thành phố;

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp cho các sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương;

- Xây dựng, tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin có liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương và nhu cầu của xã hội;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ;

- Quản lý chỉ dẫn địa lý, địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố theo quy định;

- Phối hợp với thanh tra và các cơ quan liên quan giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố theo quy định.

b) Về sáng kiến, lao động sáng tạo

- Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn thành phố; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của thành phố;

- Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về hoạt động sáng kiến cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương;

- Tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến sáng kiến; khuyến khích phong trào thi đua sáng tạo;

- Tổ chức đăng ký, thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố trong hoạt động sáng kiến;

- Xây dựng, tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu về sáng kiến và các nguồn thông tin có liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương và nhu cầu của xã hội;

- Hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng kiến, giải pháp sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

- Phối hợp tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn thành phố.

c) Về an toàn bức xạ và hạt nhân

- Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có cơ sở bức xạ, chất thải phóng xạ hoặc tiến hành công việc bức xạ thực hiện việc khai báo, cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất phóng xạ theo quy định;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật, theo phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố;

- Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn thành phố;

- Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố;

- Phối hợp tổ chức đào tạo về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn thành phố.

d) Về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn thành phố;

- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố;

- Tham gia và phối hợp thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập