PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 01/08/2021 Lượt xem: 714

I. THÔNG TIN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

1

 Bà Lê Thị Thục

Trưởng phòng

3887429

thuclt2@danang.gov.vn

2

 Ông Võ Đức Anh

Phó Trưởng phòng

3887429

anhvd@danang.gov.vn

3

 Bà Trần Thị Thùy Dương

Phó Trưởng phòng

3887429

duongttt@danang.gov.vn

4

 Ông Đinh Hữu Tuyến

Chuyên viên

3887429

tuyendh@danang.gov.vn

5

 Ông Hoàng Quốc Toản

Chuyên viên

3887429

toanhq@danang.gov.vn

6

 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên viên

3887429

vanntt1@danang.gov.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ và doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn thành phố; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; sở hữu trí tuệ, hoạt động sáng kiến; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực được giao.

b) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực được giao và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được phê duyệt.

c) Quản lý hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

- Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, ứng dụng các thành tựu KH&CN trong doanh nghiệp.

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định hoặc có ý kiến về cơ sở khoa học và công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền.

- Chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN tại địa phương.

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định.

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu công nghệ, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng định hướng phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi tình hình lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp.

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ tại địa phương.

d) Về sở hữu trí tuệ, sáng kiến

- Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền được giao; thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý, xây dựng, phát triển nhãn hiệu sử dụng địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm địa phương; quản lý chỉ dẫn địa lý khi được giao quyền.

- Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp.

- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với thanh tra và các cơ quan liên quan giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố theo quy định.

- Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo; tổ chức xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật, xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố; theo dõi đánh giá xếp loại hoạt động sáng kiến của các sở ngành, đơn vị; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố trong hoạt động sáng kiến; xây dựng, tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu về sáng kiến.

- Phối hợp tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn thành phố.

đ) Về ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân

- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn; phối hợp quản lý các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định.

- Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn.

- Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn thành phố theo sự phân công, phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố.

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc địa bàn quản lý và xử lý đối với các vi phạm theo thẩm quyền.

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp UBND thành phố xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp thành phố trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn theo sự phân công của UBND thành phố; tiếp nhận, thông báo và phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, xử lý đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát.

- Chủ trì và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ KH&CN thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn quản lý mà không xác định được chủ sở hữu; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ KH&CN trong việc thẩm định cấp phép và quản lý các nguồn phóng xạ tại địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố các biện pháp quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân tại địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

e) Hỗ trợ UBND các quận, huyện, sở, ngành quản lý nhà nước về KH&CN thuộc chức năng, nhiệm vụ.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập