PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 13/02/2019 Lượt xem: 573

1. Thông tin liên hệ

1

 Bà Lê Thị Thục

Trưởng phòng

3887429

thuclt2@danang.gov.vn

2

 Ông Võ Đức Anh

Phó Trưởng phòng

3887429

anhvd@danang.gov.vn

3

 Bà Trần Thị Thùy Dương

Phó Trưởng phòng

3887429

duongttt@danang.gov.vn

4

 Ông Đinh Hữu Tuyến

Chuyên viên

3887429

tuyendh@danang.gov.vn

5

 Bà Trần Ngọc Oanh

Chuyên viên

3887429

oanhtn@danang.gov.vn


2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

* Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ và doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn thành phố; quản lý nhà nước về hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Quản lý Công nghệ

- Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, ứng dụng các thành tựu KH&CN;

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

- Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN tại địa phương;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

-  Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

- Theo dõi tình hình lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

b) Sở hữu trí tuệ

- Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của thành phố;

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp cho các sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương;

- Xây dựng, tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin có liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương và nhu cầu của xã hội;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ;

- Quản lý chỉ dẫn địa lý, địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố theo quy định;

- Phối hợp với thanh tra và các cơ quan liên quan giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố theo quy định.

c) An toàn bức xạ và hạt nhân

- Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có cơ sở bức xạ, chất thải phóng xạ hoặc tiến hành công việc bức xạ thực hiện việc khai báo, cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất phóng xạ theo quy định;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật, theo phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố;

- Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn thành phố;

- Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố;

- Phối hợp tổ chức đào tạo về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn thành phố.

d) Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn thành phố;

- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố;

- Tham gia và phối hợp thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương.

đ) Hỗ trợ UBND các quận, huyện, sở, ngành quản lý nhà nước về KH&CN thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý công nghệ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập