PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
Người đăng tin: Quyên Thị Lê Trần Ngày đăng tin: 01/08/2017 Lượt xem: 119

1. Thông tin liên hệ

1

Phạm Tiên Phong

Trưởng phòng

3887.429

phongpt@danang.gov.vn

2

Đinh Tiên Hoàng

P. Trưởng phòng

3887.429

hoangdt@danang.gov.vn

3

Lê Hà Xuyên

Chuyên viên

3887.429

xuyenlh@danang.gov.vn

4

Nguyễn Đức Huy

Chuyên viên

3887.429 

  huynd@danang.gov.vn

5

Nguyễn Lê Thành Lạc

Chuyên viên

3887.429

lacnlt@danang.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

* Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ;

b) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

c) Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại địa phương;

đ) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

e)  Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định;

g) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

i) Theo dõi tình hình lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập