PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 15/02/2019 Lượt xem: 670

1. Thông tin liên hệ

1

 Ông Phạm Đức Quang

Trưởng phòng

3830215

quangpd1@danang.gov.vn

2

 Ông Châu Thanh Nam

Phó Trưởng phòng

3830215

namct@danang.gov.vn

3

 Bà Đặng Lê Thu Minh

Chuyên viên

3830215

minhdlt@danang.gov.vn


2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

* Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp thành phố, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước tại địa phương;

d) Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

e) Tổ chức xét cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kết quả  thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong phạm vi quản lý;

g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

h) Hỗ trợ UBND các quận, huyện, sở, ngành quản lý nhà nước về KH&CN trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập