PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 01/08/2021 Lượt xem: 823

I. THÔNG TIN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

1

 Ông Phạm Đức Quang

Trưởng phòng

3830215

quangpd1@danang.gov.vn

2

 Ông Châu Thanh Nam

Phó Trưởng phòng

3830215

namct@danang.gov.vn

3

 Bà Đặng Lê Thu Minh

Chuyên viên

3830215

minhdlt@danang.gov.vn

4

 Bà Trần Ngọc Oanh

Chuyên viên

3830215

oanhtn@danang.gov.vn

5

 Bà Phạm Thị Duy Phương

Chuyên viên

3830215

phuongptd1@danang.gov.vn

6

 Ông Dương Văn Hòa

Chuyên viên

3830215

hoadv5@danang.gov.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN; quản lý nhà nước đối với các tổ chức KH&CN, tổ chức hội hoạt động trong lĩnh vực KH&CN; đầu mối thực hiện hợp tác về KH&CN theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực được giao.

b) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực được giao và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án được phê duyệt.

c) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.

d) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

đ) Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

e) Tổ chức đánh giá, thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

g) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

h) Thành lập các Hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định.

i) Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân.

k) Tổ chức xét cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong phạm vi quản lý.

l) Quản lý nhiệm vụ theo chức năng của các đơn vị sự nghiệp.

m) Quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN.

n) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN thuộc thẩm quyền của địa phương.

o) Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức KH&CN công lập của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về tổ chức KH&CN.

p) Phát triển tiềm lực KH&CN về nguồn nhân lực KH&CN; tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN của địa phương.

q) Đầu mối thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về KH&CN theo quy định của pháp luật.

r) Hỗ trợ UBND các quận, huyện, sở, ngành quản lý nhà nước về KH&CN thuộc chức năng, nhiệm vụ.

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập