PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 01/08/2017 Lượt xem: 350

1. Thông tin liên hệ

1

 Ông Nguyễn Viết Toàn

Trưởng phòng

3821466

toannv2@danang.gov.vn

2

 Bà Nguyễn Thị Bá Tuyên

Phó trưởng phòng
Kế toán trưởng

3821466

tuyenntb@danang.gov.vn

3

 Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai

Kế toán

3821466

mainth@danang.gov.vn

4

 Bà Nguyễn Thị Trang

Kế toán

3821466

trangnt5@danang.gov.vn

5

 Bà Nguyễn Thanh Trang

Chuyên viên

3821466

trangnt1@danang.gov.vn


2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

* Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở;

b) Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố;

c) Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở;

d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KH&CN của theo quy định;

đ) Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp thành phố, cấp cơ sở;

e) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN: hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển KH&CN; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN;

g) Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

h) Thường trực Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố;

i) Hướng dẫn lập dự toán và chi ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN ở cấp quận, huyện, sở, ngành;

k) Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động KH&CN của các quận, huyện, sở, ngành;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập