PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 01/08/2021 Lượt xem: 425

I. THÔNG TIN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

1

 Ông Nguyễn Viết Toàn

Trưởng phòng

3821466

toannv2@danang.gov.vn

2

 Bà Nguyễn Thị Bá Tuyên

Phó Trưởng phòng
Kế toán trưởng

3821466

tuyenntb@danang.gov.vn

3

 Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai

Kế toán

3821466

mainth@danang.gov.vn

4

 Bà Nguyễn Thị Trang

Kế toán

3821466

trangnt5@danang.gov.vn

5

 Bà Nguyễn Thanh Trang

Chuyên viên

3821466

trangnt1@danang.gov.vn

6

 Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán

3821466

huongntt4@danang.gov.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực được giao.

b) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở (bao gồm cả 03 nhiệm vụ trọng tâm), theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở.

c) Lập kế hoạch và xây dựng đề xuất dự toán chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp KH&CN từ ngân sách nhà nước hằng năm dành cho lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo của thành phố theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật KH&CN.

d) Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố.

đ) Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở.

e) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KH&CN của theo quy định.

g) Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp thành phố, cấp cơ sở, nhiệm vụ theo chức năng của các đơn vị sự nghiệp.

h) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN: hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển KH&CN; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN.

i) Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

k) Hướng dẫn lập dự toán và chi ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN ở cấp quận, huyện, sở, ngành.

l) Đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ UBND các quận, huyện, sở ngành quản lý nhà nước về KH&CN; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động KH&CN của các quận, huyện, sở, ngành.

m) Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực KH&CN.

n) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp trên địa bàn thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực KH&CN theo quy định của pháp luật.

o) Thường trực Quỹ phát triển KH&CN thành phố.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập