PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH
Người đăng tin: Quyên Thị Lê Trần Ngày đăng tin: 01/08/2017 Lượt xem: 100

1. Thông tin liên hệ

1

Nguyễn Viết Toàn

Trưởng phòng

3821.466

  toannv2@danang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bá Tuyên

Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng

3821.466  

 tuyenntb@danang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hoàng Mai

Kế toán

3821.466  

  nthmai228@gmail.com

4

Nguyễn Thị Trang

Kế toán

3821.466  

 trangnt5@danang.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Trang

Chuyên viên

3821.466  

 trangnt1@danang.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

* Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố;

b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở;

c) Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở;

d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của theo quy định;

đ) Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp thành phố, cấp cơ sở;

e) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ: hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;

g) Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

h) Thường trực Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập