THANH TRA
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 13/02/2019 Lượt xem: 310

1. Thông tin liên hệ

1

 Ông Lê Văn Thông

Chánh Thanh tra

3823479

thonglv@danang.gov.vn

2

 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Thanh tra viên

3837479

vanntt1@danang.gov.vn


2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

* Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Stiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành KH&CN, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

d) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

g) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

h) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

i) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

k) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

l) Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Sở;

m) Thường trực tổ chức Giám định tư pháp về khoa học và công nghệ;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập