THANH TRA SỞ
Người đăng tin: Quyên Thị Lê Trần Ngày đăng tin: 01/08/2017 Lượt xem: 66

1. Thông tin liên hệ

1

Nguyễn Viết Nguyên

Chánh Thanh tra

3823.479

 nguyennv@danang.gov.vn

2

Lê Văn Thông

Phó Chánh Thanh tra

3823.479 

  thonglv@danang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên viên

3837.479

  vanntt1@danang.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

* Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

d) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

g) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

h) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

i) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

k) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

l) Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Sở;

m) Thường trực tổ chức Giám định tư pháp về khoa học và công nghệ;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập