VĂN PHÒNG
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 13/02/2019 Lượt xem: 540

1. Thông tin liên hệ

1

 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu

Chánh Văn phòng

3830214

thunth11@danang.gov.vn

2

 Ông Đinh Tiên Hoàng

Phó Chánh Văn phòng

3830214

hoangdt@danang.gov.vn

3

 Ông Lê Văn Hùng

Chuyên viên

3830214

hunglv@danang.gov.vn

4

 Bà Trần Thị Lê Quyên

Chuyên viên

3830214

quyenttl@danang.gov.vn

5

 Bà Trần Thị Anh Thư

Chuyên viên

3830214

thutta3@danang.gov.vn

6

 Bà Phạm Thị Hồng Thúy

Chuyên viên - Văn thư

3891916

thuypth@danang.gov.vn


2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

* Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở; quản lý về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN); quản lý nhà nước đối với các tổ chức KH&CN, tổ chức hội hoạt động trong lĩnh vực KH&CN; hoạt động sáng kiến, lao động sáng tạo theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định; tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

b) Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

c) Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

đ) Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

e) Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở;

g) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở;

h) Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;

i) Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về KH&CN theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính;

l) Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở; quản lý Trang Thông tin điện tử của Sở và mạng thông tin nội bộ tại Cơ quan Văn phòng Sở;

m) Thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định hiện hành;

n) Thường trực Hệ thống Quản lý chất lượng của Cơ quan Văn phòng Sở;

o) Thu thập ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở;

p) Tổ chức thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập;

q) Quản lý về thông tin, thống kê KH&CN;

r) Xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc và phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính trong việc tổng hợp, báo cáo 03 nhiệm vụ trọng tâm;

s) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật;

t) Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức KH&CN công lập của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về tổ chức KH&CN theo quy định của pháp luật;

u) Về sáng kiến, lao động sáng tạo

- Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn thành phố; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của thành phố;

- Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về hoạt động sáng kiến cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương;

- Tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến sáng kiến; khuyến khích phong trào thi đua sáng tạo;

- Tổ chức đăng ký, thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố trong hoạt động sáng kiến;

- Xây dựng, tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu về sáng kiến và các nguồn thông tin có liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương và nhu cầu của xã hội;

- Hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng kiến, giải pháp sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

- Phối hợp tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn thành phố.

v) Hỗ trợ UBND các quận, huyện, sở, ngành quản lý nhà nước về KH&CN thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng;

x) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập