VĂN PHÒNG
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 01/08/2021 Lượt xem: 639

I. THÔNG TIN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

1

 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu

Chánh Văn phòng

3830214

thunth11@danang.gov.vn

2

 Ông Đinh Tiên Hoàng

Phó Chánh Văn phòng

3830214

hoangdt@danang.gov.vn

3

 Ông Lê Văn Hùng

Chuyên viên

3830214

hunglv@danang.gov.vn

4

 Bà Lê Thị Minh Dung

Chuyên viên

3830214

dungltm@danang.gov.vn

5

 Bà Trần Thị Anh Thư

Chuyên viên

3830214

thutta3@danang.gov.vn

6

 Bà Phạm Thị Hồng Thúy

Văn thư

3891916

thuypth@danang.gov.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, thi đua khen thưởng, kỷ luật; pháp chế; văn thư, lưu trữ; hành chính quản trị; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện công tác quốc phòng - quân sự địa phương, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực được giao.

b) Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước.

c) Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở.

d) Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện quy chế, quy định sau khi được ban hành.

đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, kiểm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở.

e) Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

g) Tham mưu công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách; quản lý nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) của Sở.

h) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Cơ quan Sở.

i) Tổ chức thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở.

k) Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng.

l) Thực hiện công tác cải cách hành chính.

m) Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở; quản lý Trang Thông tin điện tử của Sở và mạng thông tin nội bộ tại Cơ quan Sở.

n) Tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở, công tác dân vận; công tác thanh niên, phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, xã hội…

o) Thường trực Hệ thống Quản lý chất lượng của Cơ quan Sở.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập