VĂN PHÒNG SỞ
Người đăng tin: Quyên Thị Lê Trần Ngày đăng tin: 01/08/2017 Lượt xem: 126

1. Thông tin liên hệ

1

Nguyễn Bá Hoà

Chánh Văn phòng

3830.214

  hoanb@danang.gov.vn

2

Trần Thị Thùy Dương

Phó Chánh VP

3830.214

   duongttt1@danang.gov.vn

3

Trần Thị Lê Quyên

Chuyên viên

3830.214

  quyenttl@danang.gov.vn

4

Lê Văn Hùng

Chuyên viên

3830.214

  hunglv@danang.gov.vn

5

Trần Thị Anh Thư

Chuyên viên

3830.214  

  thutta3@danang.gov.vn

6

Phạm Thị Hồng Thuý

Chuyên viên Văn thư

3891.916

  thuypth@danang.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

* Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở;

b) Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định; tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

c) Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

d) Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

e) Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

g) Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở;

h) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở;

i) Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;

k) Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính;

m) Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở; quản lý Trang Thông tin điện tử của Sở và mạng thông tin nội bộ tại Cơ quan Văn phòng Sở;

n) Thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định hiện hành;

o) Thường trực Hệ thống Quản lý chất lượng của Cơ quan Văn phòng Sở;

p) Thu thập ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở;

q) Tổ chức thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập

r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập