Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KH&CN
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 20/07/2017 Lượt xem: 237

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự và khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, KH&CN. Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và nhân dân đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; tăng cường cơ chế tự chủ cho các tổ chức KH&CN công lập, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KH&CN; Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành KH&CN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xác định Phương án tự chủ cho các tổ chức KH&CN công lập thuộc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng.

Nhằm phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng cung ứng dịch vụ công ở khu vực tư nhân, xã hội hóa đầu tư để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân; ngành KH&CN thành phố Đà Nẵng đã xác định:

Thứ nhất là 51 dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

- 06 dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- 05 dịch vụ sở hữu trí tuệ;

- 07 dịch vụ năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân;

(Ảnh: Thực hiện lắp đặt bình trữ khí do TTTKNL&TVCGCN thực hiện)

- 04 dịch vụ ứng dụng và phát triển công nghệ;

- 03 dịch vụ hoạt động chuyển giao công nghệ;

(Ảnh: Sản phẩm nấm sò tím do Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng thực hiện)

- 16 dịch vụ tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về lĩnh vực KH&CN;

- 11 dịch vụ cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin trong quản lý KH&CN.

Thứ hai là 08 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động:

- 03 dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- 04 dịch vụ năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân;

- 01 dịch vụ cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin trong quản lý KH&CN.

Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào tình hình thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ công thuộc lĩnh vực KH&CN, báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung danh mục sự nghiệp công phù hợp.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng xác định định mức kinh tế kỹ thuật và giá từng dịch vụ sự nghiệp công.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này sẽ góp phần cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng phục vụ công phục vụ người dân.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập