Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 06/07/2017 Lượt xem: 142

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2898 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 về việc Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2898 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 về việc Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở để tăng cường công tác quản lý nhà nước, khai thác hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành khoa học và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố, chiến lược phát triển ngành, quy hoạch ngành khoa học và công nghệ và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của thành phố; là cơ sở để thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, nâng cao chất lượng và thuận lợi cho công tác xã hội hóa các dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học công nghệ, bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 về cơ bản tiếp tục giữ ổn định số lượng các đơn vị hiện có (04 đơn vị) từ nay đến năm 2030, cụ thể: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Công nghệ sinh học; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo quy hoạch từng bức tăng tỷ lệ tự chủ của các đơn vị, về cơ chế tài chính phấn đấu từ năm 2021 trở đi sẽ không còn đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động mà sẽ chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

Xem chi tiết tại file đính kèm

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập