Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về Khoa học và Công nghệ của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Hậu Thị Bích Vũ Ngày đăng tin: 20/03/2017 Lượt xem: 267

Các chính sách, giải pháp của thành phố Đà Nẵng về Khoa học và Công nghệ (KHCN) nhằm tạo điều kiện thuận cho DN phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DN, nhất là việc tập trung thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá và phát triển thị trường công nghệ.

Trong những năm vừa qua, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, đặc biệt là những chủ trương, chính sách về KH&CN nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp (DN) nhằm phát huy vai trò của doanh nhân, DN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có một số chủ trương, chính sách quan trong điển hình như:

Trong Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) cũng nhấn mạnh việc phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN khoa học và công nghệ (KHCN): “Hình thành các tập thể nghiên cứu đáp ứng yêu cầu giải quyết các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia. Phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ, tiềm năng từ các trường đại học, viện nghiên cứu để làm hạt nhân hình thành các DN KHCN” và “Đẩy mạnh phát triển các DN KHCN; hỗ trợ các DN thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển”. Cũng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định lại đường lối, chủ trương trên và nêu rõ: Khuyến khích đẩy mạnh quá trình khởi nghiệp kinh doanh. Có chính sách thúc đẩy phát triển các DN Việt Nam cả về số lượng và chất lượng, thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngay cả Chính phủ cũng có Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

(Ảnh: Đánh giá tình hình thực hiện NQ số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng của BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp)

Trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhiều văn bản Luật đã được ban hành, có tác động trực tiếp đến hoạt động KH&CN như: Luật KHCN; Luật Sở hữu trí tuệ: Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao; Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá  và Luật Đo lường,…. Từ đó có hàng loạt chính sách và giải pháp hỗ trợ đã được triển khai nhằm khuyến khích việc thành lập DN KHCN cũng như hỗ trợ DN, trong đó có việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đổi mới công nghệ; các chương trình quốc gia và có nhiều chính sách ưu đãi về tài chính, tín dụng, chính sách khuyến khích DN đăng ký và khai thác tài sản trí tuệ, …

Để triển khai mạnh mẽ những cơ chế, chính sách cũng như các giải pháp hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, những năm gần đây thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động KHCN trong DN và hỗ trợ DN, trong đó có một số văn bản quan trọng trong những năm gần đây như: Quyết định số 2799/QĐ-UBND năm 2014 về Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN nhỏ và vừa trên địa bàn TP ĐN đến năm 2020; Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về quy định một số chính sách hỗ trợ DN đổi mới công nghệ; Quyết định số 88/QĐ-UBND năm 2017 vế Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khở nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn TP ĐN; Quỹ phát triển KH&CN và còn cả những hoạt động khác trong triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Sở KH&CN.

Với trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ luôn tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cho các DN được hưởng những chính sách trên. Sẵn sàng hỗ trợ tối đa về hồ sơ, các thủ tục hành chính,….mà các chương trình của thành phố và trung ương yêu cầu nhằm tạo điều kiện thuận cho DN phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện nay, Sở đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DN, nhất là việc tập trung thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá và phát triển thị trường công nghệ.

Để thực sự những chính sách này đi vào cuộc sống, ngoài sự nỗ lực của các cấp chính quyền thì DN cũng cần chủ động tiếp cận các chính sách về KHCN nói riêng và các chính sách khác của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp nói chung để tạo cho mình cơ hội phát triển và đứng vững trên thương trường trong bối cảnh hiện nay. 

                    Vũ Thị Bích Hậu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập