Thông báo xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018
Người đăng tin: Trang Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 13/03/2017 Lượt xem: 315

Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018

       Thực hiện Công văn số 209/BKHCN-KHTH ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018,

        Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 210/SKHCN-KHTC ngày 06/3/2017 về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018. Kính đề nghị Quý đơn vị cùng phối hợp báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 (theo hướng dẫn gửi kèm).

        Hồ sơ kế hoạch gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (đồng thời gửi file đến địa chỉ email: trangnt1@danang.gov.vn) trước ngày 15 tháng 5 năm 2017 để tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

        Công văn Đề cương hướng dẫn kế hoạch, các biểu mẫu và các văn bản liên quan về xây dựng kế hoạch:

       - Đối với các quận/huyện: Sử dụng Phụ lục I và các biểu số 1, 3, 5, 7, 8.

       - Đối với các sở, ban, ngành: Sử dụng Phụ lục II và các biểu số 2, 4, 6, 8.

       - Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính: Sử dụng Phụ lục III/.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập