Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực pháp luật
Người đăng tin: Thư Thị Anh Trần Ngày đăng tin: 10/01/2017 Lượt xem: 87

Năm 2016, có 06 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ công bố hết hiệu lực toàn bộ

Ngày 31 tháng 12 năm 2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 9176/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực pháp luật.

Trong đó, có 06 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ công bố hết hiệu lực toàn bộ, cụ thể:

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

30/2005/QĐ-UB

ngày 18/3/2005

Ban hành Quy định về cơ chế quản lý và các Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND TP ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN TP Đà Nẵng  thay thế

31/12/2015

2

Quyết định

29/2005/QĐ-UB

ngày 03/3/2005

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2010 và 2015

Thời gian thực hiện đã hết

31/12/2015

3

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 03/3/2012

Ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN TP Đà Nẵng

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND TP ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN TP Đà Nẵng thay thế

19/11/2015

4

Quyết định

 

52/2006/QĐ-UBND ngày 26/5/2006

Ban hành chương trình hành động thực hiện thập niên chất lượng 2006-2015 của thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

31/12/2015

5

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND ngày 08/02/2006

Về việc thực hiện Thập niên chất lượng 2006-2015

Thời gian thực hiện đã hết

31/12/2015

6

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012

Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND TP ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế

01/01/2017

Như vậy, trong năm 2016 hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ. Việc công bố Danh mục đảm bảo tính kịp thời, đúng trình tự theo quy định tại Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.  

Văn bản chi tiết tại đây. 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập