Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/01/2017 Lượt xem: 152

Ngày 12/12/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay" do ThS Nguyễn Văn An làm Chủ nhiệm đề tài.

Ngày 12/12/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay"  do ThS Nguyễn Văn An làm Chủ nhiệm đề tài. Hội đồng gồm 5 thành viên do ThS. Trần Công Nguyên - Phó Giám đốc Sở làm chủ tịch hội đồng. Tại buổi nghiệm thu Cơ quan chủ trì nêu rõ kết quả nghiên cứu đề tài là rất cần thiết đối với ngành và có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn của ngành phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Về mặt lý luận: đề tài đã làm rõ một số vấn đề về giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp, QLNN về giáo dục nghề nghiệp; quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục nghề nghiệp; đổi mới QLNN đối với giáo dục nghề nghiệp trong tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Về mặt thực tiễn: kết quả nghiên cứu của đề tài đã đóng góp những giải pháp để tăng cường hiệu quả của QLNN đối với giáo dục nghề nghiệp ở thành phố Đà Nẵng nhằm phát triển đào tạo nghề nghiệp đúng hướng đáp ứng nhu cầu cơ cấu và phát triển lực lượng lao động thành phố trong những năm đến phục vụ phát triển KT-XH theo định hướng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra từ kết quả nghiên cứu đề tài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành những chính sách và giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn có hiệu lực, hiệu quả./.

Châu Thanh Nam

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập